Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3279 7f6a 500
Poświatowska
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viaeta eta
8806 881b
Reposted fromflowery flowery viaeta eta
kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Lolita pille
Reposted fromMissTake MissTake viaeta eta
3448 6905
Reposted frompoppyseed poppyseed viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
2556 390c 500
Reposted fromfission fission viaszumyztrzaskow szumyztrzaskow
8189 6809 500
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viatypromantykaq typromantykaq
4071 bc6d
Reposted fromflowery flowery viatypromantykaq typromantykaq
4494 529c
Reposted fromprzemysLENiA przemysLENiA
Dawkujesz mi siebie jak lek na przetrwanie.
— Nienasycenie
Reposted fromiblameyou iblameyou viatypromantykaq typromantykaq
5449 354d 500
Reposted fromprzemysLENiA przemysLENiA viawariatka wariatka
2629 d668
Wczoraj, dziś i jutro pewnie też..
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viawariatka wariatka
sorry
Reposted fromannestesia annestesia viawariatka wariatka
4258 83b1 500
nikt.
Reposted fromiamnotarobot iamnotarobot viawariatka wariatka
miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz
Reposted fromAngiee Angiee viawariatka wariatka
6050 daed
7097 e0a6
Reposted fromuoun uoun viakillingmesoftly killingmesoftly
4994 4ed9
3211 9b7e 500
Reposted fromklaroux klaroux viaagp agp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl